மூடு

ஆட்சோ்ப்பு

ஆட்சோ்ப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மனநல ஆலோசகர் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

மனநல ஆலோசகர்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (256 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக குளிர்பதன கம்மியர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக குளிர்பதன கம்மியர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (149 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக மருந்தாளுநர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக மருந்தாளுநர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (145 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக பல் மருத்துவ உதவியாளர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக பல் மருத்துவ உதவியாளர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (143 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (138 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக ஊர்தி ஓட்டுநர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (142 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக வாகன துலக்குநர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக வாகன துலக்குநர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (132 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக மனநல ஆலோசகர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக மனநல ஆலோசகர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (149 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக துணை செவிலியர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக துணை செவிலியர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (188 KB)
சுகாதாரத்துறை பொது சுகாதார ஆய்வகத்திற்கு நுன்னுயிரிலாளர் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

சுகாதாரத்துறை பொது சுகாதார ஆய்வகத்திற்கு நுன்னுயிரிலாளர் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (148 KB)