மூடு

ஆட்சோ்ப்பு

ஆட்சோ்ப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வழக்கு பணியாளர் சமூக நலத்துறை சகி ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் திருநெல்வேலி

வழக்கு பணியாளர்

21/04/2022 30/04/2022 பார்க்க (432 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சமூக பணியாளா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

சமூக பணியாளா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (256 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மருந்தாளுநா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

மருந்தாளுநா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (251 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மருத்துவமனை பணியாளா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

மருத்துவமனை பணியாளா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (254 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு துப்புரவு பணியாளா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

துப்புரவு பணியாளா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (252 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பாதுகாவலர் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பாதுகாவலர்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (253 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு தரவு உள்ளீட்டாளா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

தரவு உள்ளீட்டாளா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (252 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மனநல ஆலோசகர் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

மனநல ஆலோசகர்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (256 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக குளிர்பதன கம்மியர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக குளிர்பதன கம்மியர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (149 KB)
பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக மருந்தாளுநர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பொது சுகாதாரத்துறை திருநெல்வேலி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக மருந்தாளுநர் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

30/03/2022 13/04/2022 பார்க்க (145 KB)