மூடு

ஆட்சோ்ப்பு

ஆட்சோ்ப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வளரும் வட்டார திட்ட அலுவலர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

வளரும் வட்டார திட்ட அலுவலர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

29/09/2023 13/10/2023 பார்க்க (230 KB)
ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம்,மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், திருநெல்வேலி – மைய நிர்வாகி பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

மைய நிர்வாகி பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

30/09/2023 14/10/2023 பார்க்க (40 KB)
ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம்,மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், திருநெல்வேலி – மூத்த ஆலோசகர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

மூத்த ஆலோசகர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

30/09/2023 14/10/2023 பார்க்க (39 KB)
ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம்,மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், திருநெல்வேலி – தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

30/09/2023 14/10/2023 பார்க்க (39 KB)
ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம்,மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், திருநெல்வேலி – வழக்கு பணியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

வழக்கு பணியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

30/09/2023 14/10/2023 பார்க்க (40 KB)
ஆவணகம்