மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நில எடுப்பு – தருவை -3 புல எண்கள் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமா்வு அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – தருவை -3 புல எண்கள் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமா்வு அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (458 KB)
நில எடுப்பு – தருவை -3 புல எண்கள் 16 அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – தருவை -3 புல எண்கள் 16 அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (2 MB)
நில எடுப்பு – செங்குளம் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமா்வு அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – செங்குளம் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமா்வு அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (465 KB)
நில எடுப்பு – தருவை (இணைப்பு கால்வாய்) – 13(1) அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – தருவை (இணைப்பு கால்வாய்) – 13(1) அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (2 MB)
நில எடுப்பு – தருவை (முதன்மை கால்வாய்) – 13(1) அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – தருவை (முதன்மை கால்வாய்) – 13(1) அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (1,000 KB)
நில எடுப்பு – புதுக்குளம் – 13(1) அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – புதுக்குளம் – 13(1) அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (2 MB)
நில எடுப்பு – இட்டேரி – 13(1) அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – இட்டேரி – 13(1) அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (1 MB)
நில எடுப்பு – மேலத்திடியூர் – 13(1) அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – மேலத்திடியூர் – 13(1) அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (593 KB)
நில எடுப்பு – கொங்கந்தான்பாறை – 13(1) அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – கொங்கந்தான்பாறை – 13(1) அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (1 MB)
நில எடுப்பு – பொன்னாக்குடி (நஞ்சை) – 13(1) அறிவிக்கை

நில எடுப்பு – பொன்னாக்குடி (நஞ்சை) – 13(1) அறிவிக்கை

21/11/2020 21/11/2021 பார்க்க (641 KB)
ஆவணகம்