மூடு

GovTechThon பயிற்சி முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/03/2022
min(1)

GovTechThon பயிற்சி முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் (PDF 108KB)