மூடு

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை

Filter Document category wise

பிரிக்க

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட கனிமவள விபர அறிக்கை (களி மண்) – 2019 17/06/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கனிமவள விபர அறிக்கை (லைம் கங்கா்) – 2019 17/06/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கனிமவள விபர அறிக்கை (பலவா்ண கற்கள்) – 2019 17/06/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கனிமவள விபர அறிக்கை (உடைக்கல்) – 2019 17/06/2019 பார்க்க (1 MB)