மூடு

15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

வட்டார ஊராட்சி
வ. எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22
1 அம்பாசமுத்திரம் (PDF 2.30MB) (PDF 3.31MB)
2 சேரன்மகாதேவி (PDF 1.92MB) (PDF 3.47MB)
3 களக்காடு (PDF 3.78MB) (PDF 3.40MB)
4 மானூர் (PDF 2.32MB) (PDF 3.42MB)
5 நாங்குநேரி (PDF 2.27MB) (PDF 3.10MB)
6 பாளையங்கோட்டை (PDF 2.39MB) (PDF 3.83MB)
7 பாப்பாக்குடி (PDF 2.27MB) (PDF 5.34MB)
8 இராதாபுரம் (PDF 146KB) (PDF 1.57MB)
9 வள்ளியூர் (PDF 3.40MB) (PDF 1.44MB)
கிராம ஊராட்சி
வ. எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22
1 அம்பாசமுத்திரம் (PDF 2.35MB) (PDF 6.34MB)
2 சேரன்மகாதேவி (PDF 5.54MB) (PDF 8.07MB)
3 களக்காடு (PDF 7.15MB) (PDF 9.14MB)
4 மானூர் (PDF 8.93MB) (PDF 2.98MB)
5 நாங்குநேரி (PDF 8.58MB) (PDF 7.65MB)
6 பாளையங்கோட்டை (PDF 4.19MB) (PDF 3.51MB)
7 பாப்பாக்குடி (PDF 3.37MB) (PDF 2.09MB)
8 இராதாபுரம் (PDF 1.88MB) (PDF 4.34MB)
9 வள்ளியூர் (PDF 6.41MB) (PDF 5.59MB)
மாவட்ட ஊராட்சி
வ. எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22
1 அம்பாசமுத்திரம் (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)
2 சேரன்மகாதேவி (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)
3 களக்காடு (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)
4 மானூர் (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)
5 நாங்குநேரி (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)
6 பாளையங்கோட்டை (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)
7 பாப்பாக்குடி (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)
8 இராதாபுரம் (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)
9 வள்ளியூர் (PDF 2.36MB) (PDF 6.86MB)