மூடு

தேசிய தகவலியல் மையத்தின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்ட “திறன் நெல்லை” என்ற செயலியினை மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கிவைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/07/2021
Hon'ble Minister of Rural Development and Panchayat Raj Department launched the

தேசிய தகவலியல் மையத்தின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்ட “திறன் நெல்லை” என்ற செயலியினை மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கிவைத்தார்கள். (PDF 297KB)