மூடு

தூய பொருநை நெல்லைக்குப் பெருமை என்ற இயக்கத்தை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/04/2022
Porunai Nellai

தூய பொருநை நெல்லைக்குப் பெருமை என்ற இயக்கத்தை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் (PDF 27KB)

Porunai Nellai