மூடு

சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம்

சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2024 Forms 9,10,11,11A
வ.எண். சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 224 – திருநெல்வேலி படிவம் 9 (PDF 1135KB) படிவம் 10 (PDF 264KB) படிவம் 11 (PDF 318KB) படிவம் 11A (PDF 191KB) படிவம் 11B(PDF 170KB)
2 225 – அம்பாசமுத்திரம் படிவம் 9 (PDF 1127KB) படிவம் 10 (PDF 212KB) படிவம் 11 (PDF 268KB) படிவம் 11A (PDF 205KB) படிவம் 11B (PDF 118KB)
3 226 – பாளையங்கோட்டை படிவம் 9 (PDF 808KB) படிவம் 10 (PDF 153KB) படிவம் 11 (PDF 142KB) படிவம் 11A (PDF 175KB) படிவம் 11B(PDF 152KB)
4 227 – நாங்குநேரி படிவம் 9 (PDF 1141KB) படிவம் 10 (PDF 235KB) படிவம் 11 (PDF 270KB) படிவம் 11A (PDF 156KB) படிவம் 11B (PDF 154KB)
5 228 – இராதாபுரம் படிவம் 9 (PDF 1366KB) படிவம் 10 (PDF 298KB) படிவம் 11 (PDF 265KB) படிவம் 11A (PDF 148KB) படிவம் 11B (PDF 124KB)
சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் – 2023 Forms 9,10,11,11A
வ.எண். சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 224 – திருநெல்வேலி படிவம் 9 (PDF 1MB) படிவம் 10 (PDF 148KB) படிவம் 11 (PDF 215KB) படிவம் 11A (PDF 143KB) படிவம் 11B (PDF 107KB)
2 225 – அம்பாசமுத்திரம் படிவம் 9 (PDF 1MB) படிவம் 10 (PDF 401KB) படிவம் 11 (PDF 504KB) படிவம் 11A (PDF 460KB ) படிவம் 11B (PDF 290KB)
3 226 – பாளையங்கோட்டை படிவம் 9 (PDF 846KB) படிவம் 10 (PDF 164KB) படிவம் 11 (PDF 260KB) படிவம் 11A (PDF 217KB) படிவம் 11B (PDF 130KB)
4 227 – நாங்குநேரி படிவம் 9 (PDF 1MB) படிவம் 10 (PDF 260KB) படிவம் 11 (PDF 435KB) படிவம் 11A (PDF 229KB) படிவம் 11B (PDF 316KB)
5 228 – இராதாபுரம் படிவம் 9 (PDF 1MB) படிவம் 10 (PDF 2MB) படிவம் 11 (PDF 407KB) படிவம் 11A (PDF 354KB) படிவம் 11B (PDF 298KB)
சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2022 – படிவங்கள் 9,10,11 மற்றும் 11A
வ.எண். சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர் சோ்த்தல் நீக்கல் திருத்தம் முகவரி மாற்றம்
1 224 – திருநெல்வேலி படிவம் 9 (PDF 2.68MB ) படிவம் 10 (PDF 1.94MB ) படிவம் 11 (PDF 2.44MB ) படிவம் 11A (PDF 1.46MB )
2 225 – அம்பாசமுத்திரம் படிவம் 9 (PDF 2.13MB ) படிவம் 10 (PDF 1.96MB ) படிவம் 11 (PDF 2.50MB ) படிவம் 11A (PDF 1.76MB )
3 226 – பாளையங்கோட்டை படிவம் 9 (PDF 2.13MB ) படிவம் 10 (PDF 2.74MB ) படிவம் 11 (PDF 2.26MB ) படிவம் 11A (PDF 1.96MB )
4 227 – நாங்குநேரி படிவம் 9 (PDF 2.53MB ) படிவம் 10 (PDF 1.69MB ) படிவம் 11 (PDF 2.60MB ) படிவம் 11A (PDF 1.64MB )
5 228 – இராதாபுரம் படிவம் 9 (PDF 2.50MB ) படிவம் 10 (PDF 2.05MB ) படிவம் 11 (PDF 2.53MB ) படிவம் 11A (PDF 1.83MB )
சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2021 – படிவங்கள் 9,10,11 மற்றும் 11A
வ.எண். சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர் சோ்த்தல் நீக்கல் திருத்தம் முகவரி மாற்றம்
1 224 – திருநெல்வேலி படிவம் 9 (PDF 5.86MB ) படிவம் 10 (PDF788KB ) படிவம் 11 (PDF4.80MB ) படிவம் 11A (PDF3.74MB )
2 225 – அம்பாசமுத்திரம் படிவம் 9 (PDF 6.12MB ) படிவம் 10 (PDF 1.02MB ) படிவம் 11 (PDF 4.87MB ) படிவம் 11A (PDF 2.80MB )
3 226 – பாளையங்கோட்டை படிவம் 9 (PDF 6.33MB ) படிவம் 10 (PDF 1.15MB ) படிவம் 11 (PDF 4.78MB ) படிவம் 11A (PDF 4.44MB )
4 227 – நாங்குநேரி படிவம் 9 (PDF 6.76MB ) படிவம் 10 (PDF 2.07MB ) படிவம் 11 (PDF 4.77MB ) படிவம் 11A (PDF 3.39MB )
5 228 – இராதாபுரம் படிவம் 9 (PDF 6.02MB ) படிவம் 10 (PDF 1.12MB ) படிவம் 11 (PDF 4.44MB ) படிவம் 11A (PDF 2.56MB )