மூடு

சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம்

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2022 – படிவங்கள் 9,10,11 மற்றும் 11A
வ.எண். சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர் சோ்த்தல் நீக்கல் திருத்தம் முகவரி மாற்றம்
1 224 – திருநெல்வேலி படிவம் 9 (PDF 2.68MB ) படிவம் 10 (PDF 1.94MB ) படிவம் 11 (PDF 2.44MB ) படிவம் 11A (PDF 1.46MB )
2 225 – அம்பாசமுத்திரம் படிவம் 9 (PDF 2.13MB ) படிவம் 10 (PDF 1.96MB ) படிவம் 11 (PDF 2.50MB ) படிவம் 11A (PDF 1.76MB )
3 226 – பாளையங்கோட்டை படிவம் 9 (PDF 2.13MB ) படிவம் 10 (PDF 2.74MB ) படிவம் 11 (PDF 2.26MB ) படிவம் 11A (PDF 1.96MB )
4 227 – நாங்குநேரி படிவம் 9 (PDF 2.53MB ) படிவம் 10 (PDF 1.69MB ) படிவம் 11 (PDF 2.60MB ) படிவம் 11A (PDF 1.64MB )
5 228 – இராதாபுரம் படிவம் 9 (PDF 2.50MB ) படிவம் 10 (PDF 2.05MB ) படிவம் 11 (PDF 2.53MB ) படிவம் 11A (PDF 1.83MB )
சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2021 – படிவங்கள் 9,10,11 மற்றும் 11A
வ.எண். சட்டமன்ற தொகுதி எண் / பெயர் சோ்த்தல் நீக்கல் திருத்தம் முகவரி மாற்றம்
1 224 – திருநெல்வேலி படிவம் 9 (PDF 5.86MB ) படிவம் 10 (PDF788KB ) படிவம் 11 (PDF4.80MB ) படிவம் 11A (PDF3.74MB )
2 225 – அம்பாசமுத்திரம் படிவம் 9 (PDF 6.12MB ) படிவம் 10 (PDF 1.02MB ) படிவம் 11 (PDF 4.87MB ) படிவம் 11A (PDF 2.80MB )
3 226 – பாளையங்கோட்டை படிவம் 9 (PDF 6.33MB ) படிவம் 10 (PDF 1.15MB ) படிவம் 11 (PDF 4.78MB ) படிவம் 11A (PDF 4.44MB )
4 227 – நாங்குநேரி படிவம் 9 (PDF 6.76MB ) படிவம் 10 (PDF 2.07MB ) படிவம் 11 (PDF 4.77MB ) படிவம் 11A (PDF 3.39MB )
5 228 – இராதாபுரம் படிவம் 9 (PDF 6.02MB ) படிவம் 10 (PDF 1.12MB ) படிவம் 11 (PDF 4.44MB ) படிவம் 11A (PDF 2.56MB )