மூடு

நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- திசையன்விளை வட்டம்- கோட்டைக்கருங்குளம் பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 கிராமம்-புல எண் 915/2B மற்றும் பலவற்றில் 13.72.89 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.

நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- திசையன்விளை வட்டம்- கோட்டைக்கருங்குளம் பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 கிராமம்-புல எண் 915/2B மற்றும் பலவற்றில் 13.72.89 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- திசையன்விளை வட்டம்- கோட்டைக்கருங்குளம் பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 கிராமம்-புல எண் 915/2B மற்றும் பலவற்றில் 13.72.89 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.

நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- திசையன்விளை வட்டம்- கோட்டைக்கருங்குளம் பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 கிராமம்-புல எண் 915/2B மற்றும் பலவற்றில் 13.72.89 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.

20/05/2022 20/07/2022 பார்க்க (645 KB)