பேரிடர் மேலாண்மை

பேரிடர் மேலாண்மை
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
முக்கிய தொலைபேசி எண்கள் 15/11/2018 பதிவிறக்கங்கள்(932 KB)
கண்காணிப்பு அலுவலா்கள் பட்டியல் 15/11/2018 பதிவிறக்கங்கள்(1 MB)
மண்டல குழுக்கள் 01/09/2017 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
படகு விபரங்கள் 01/09/2017 பதிவிறக்கங்கள்(406 KB)
தன்னாா்வலா்கள் பட்டியல் 01/09/2017 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படக் கூடிய பகுதிகள்-வட்டம் வாாியாக 01/09/2017 பதிவிறக்கங்கள்(270 KB)
நடமாடும் மருத்துவக்குழுக்கள் 01/09/2017 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
முதல்நிலை மீட்பு பொறுப்பாளா்கள் 15/11/2018 பதிவிறக்கங்கள்(9 MB)
துறைகளுக்கிடையேயான குழுக்கள் 15/11/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
நிவாரண மையங்கள் 01/09/2017 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)