மூடு

காவல்துறை-ஊரகம்-தலைமையிடம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

பிரிக்க

காவல்துறை-ஊரகம்-தலைமையிடம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மாவட்ட குற்றப்பிாிவு மாவட்ட குற்றப்பிாிவு 0462-2568032
மாவட்ட காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை மாவட்ட காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 0462-2562500
மாவட்ட காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை மாவட்ட காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 0462-2562668
மாவட்ட காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை மாவட்ட காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 0462-2562669
பொருளாதார குற்றப்பிாிவு பொருளாதார குற்றப்பிாிவு 0462-2561540
நில அபகாிப்பு தடுப்பு சிறப்பு பிாிவு நில அபகாிப்பு தடுப்பு சிறப்பு பிாிவு 0462-2568003
தனி விரல் ரேகை பதிவு கூடம் தனி விரல் ரேகை பதிவு கூடம் 0462-2580047
சமூகநீதி மற்றும் மனித உாிமைகள் பிாிவு சமூகநீதி மற்றும் மனித உாிமைகள் பிாிவு 0462-2568033
குற்ற புலனாய்வு பிாிவு குற்ற புலனாய்வு பிாிவு 0462-2554375
தகவல் தொழில்நுட்ப பிாிவு தகவல் தொழில்நுட்ப பிாிவு 0462-2562665