மூடு

பொது சேவை மையங்கள்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பொது சேவை மையங்களின் விபரங்கள்
வ.எண் சேவை நிறுவனம் மையங்களின் எண்ணிக்கை முனையங்களின் எண்ணிக்கை
1 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி 26 42
2 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி 155 155
3 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம் 7 7
4 மகளிர் திட்டம் 174 174
5 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் 21 21
மொத்தம் 389 399
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பொது சேவை மையங்களின் விபரங்கள்
வ.எண் வட்டத்தின் பெயர் சேவை நிறுவனத்தின் பெயர் சேவை நிறுவனத்தின் முகவரி சேவை நிறுவனம்
1 திருநெல்வேலி 0.675 கங்கைகொண்டான் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.675 கங்கைகொண்டான் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கங்கைகொண்டான் , திருநெல்வேலி , 627 352 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
2 திருநெல்வேலி 0.1888 இராஜவல்லிபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1888 இராஜவல்லிபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இராஜவல்லிபுரம் , திருநெல்வேலி , 627 359 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
3 திருநெல்வேலி 0.884 சீதபற்பநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.884 சீதபற்பநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சீதபற்பநல்லூர் , திருநெல்வேலி , 627 012 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
4 திருநெல்வேலி 0.358 அழகனேரி பிராயன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.358 அழகனேரி பிராயன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , அழகனேரி பிராயன்குளம் , திருநெல்வேலி , 627 358 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
5 திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை திருநெல்வேலி மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை , திருநெல்வேலி, திருநெல்வேலி , 62 7001 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
6 திருநெல்வேலி 0.1878 கல்லூர் சுத்தமல்லி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1878 கல்லூர் சுத்தமல்லி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கல்லூர் சுத்தமல்லி , திருநெல்வேலி , 627 634 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
7 திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி வட்ட கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம் லிமிடெட் திருநெல்வேலி வட்ட கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம் லிமிடெட், டி.என்.வி.எச்.எஸ்.ஜி-39, திருநெல்வேலி டவுண் திருநெல்வேலி, 627006 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம்
8 திருநெல்வேலி 0.1981 வாகைகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1981 வாகைகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வாகைகுளம் , திருநெல்வேலி , 627 202 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
9 திருநெல்வேலி அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், மண்டல அலுவலகம், திருநெல்வேலி சந்திப்பு பேருந்து நிலையம் எதிர்புறம், அரசன் பேக்கரி அருகில், திரநெல்வேலி சந்திப்பு-627001 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
10 திருநெல்வேலி அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திருநெல்வேலி அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
11 திருநெல்வேலி குப்பாகுறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் குப்பாகுறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், குப்பாகுறிச்சி, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
12 திருநெல்வேலி அலங்காரபேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் அலங்காரபேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், அலங்காரபேரி, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
13 திருநெல்வேலி பாலாமடை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பாலாமடை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பாலாமடை, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
14 திருநெல்வேலி புதூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் புதூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், புதூர், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
15 திருநெல்வேலி சீதபற்பநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சீதபற்பநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சீதபற்பநல்லூர், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
16 திருநெல்வேலி வெள்ளான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வெள்ளான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வெள்ளான்குளம் , மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
17 திருநெல்வேலி தென்பத்து கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தென்பத்து கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தென்பத்து, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
18 திருநெல்வேலி திருப்பணிகரிசல்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் திருப்பணிகரிசல்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், திருப்பணிகரிசல்குளம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
19 திருநெல்வேலி துலுக்கர்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் துலுக்கர்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், துலுக்கர்குளம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
20 திருநெல்வேலி சங்கன்திரடு கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சங்கன்திரடு கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சங்கன்திரடு, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
21 திருநெல்வேலி மேலகல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மேலகல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மேலகல்லூர், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
22 திருநெல்வேலி கோடகநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கோடகநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கோடகநல்லூர், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
23 திருநெல்வேலி பழவூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பழவூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பழவூர், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
24 திருநெல்வேலி கொண்டாநகரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கொண்டாநகரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கொண்டாநகரம, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
25 திருநெல்வேலி சுத்தமல்லி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சுத்தமல்லி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சுத்தமல்லி, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
26 திருநெல்வேலி வாகைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வாகைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வாகைகுளம் , மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
27 திருநெல்வேலி நரசிங்கநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நரசிங்கநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நரசிங்கநல்லூர், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
28 திருநெல்வேலி கருங்காடு கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கருங்காடு கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கருங்காடு, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
29 திருநெல்வேலி கங்கைகொண்டான் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கங்கைகொண்டான் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கங்கைகொண்டான், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
30 திருநெல்வேலி பேட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பேட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பேட்டை, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
31 மானூர் 0.129 உக்கிரன்கோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.129 உக்கிரன்கோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , உக்கிரன்கோட்டை , திருநெல்வேலி , 627 202 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
32 மானூர் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், சங்கரன்கோவில் பிரதான சாலை, மானூர்-627 201. அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
33 மானூர் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், தாழையூத்து, மானூர், 627357 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
34 மானூர் உக்கிரன்கோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் உக்கிரன்கோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், உக்கிரன்கோட்டை, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
35 மானூர் தெற்குபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தெற்குபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தெற்குபட்டி , மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
36 மானூர் குறிச்சிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் குறிச்சிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், குறிச்சிகுளம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
37 மானூர் களக்குடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் களக்குடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், களகுடி, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
38 மானூர் கானார்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கானார்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கானார்பட்டி , மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
39 மானூர் அழகிய பாண்டிய புரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் அழகிய பாண்டிய புரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், அழகிய பாண்டிய புரம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
40 மானூர் கட்டாரன்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கட்டாரன்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கட்டாரன்குளம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
41 மானூர் பிள்ளையார்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பிள்ளையார்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பிள்ளையார்குளம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
42 மானூர் பிராஞ்சேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பிராஞ்சேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பிராஞ்சேரி, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
43 மானூர் சித்தர்சத்திரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சித்தர்சத்திரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சித்தர்சத்திரம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
44 மானூர் தாழையுத்து கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தாழையுத்து கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தாழையுத்து, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
45 மானூர் தென்கலம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தென்கலம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தென்கலம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
46 மானூர் பள்ளிகோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பள்ளிகோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பள்ளிகோட்டை, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
47 மானூர் மானூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மானூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மானூர், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
48 மானூர் மானுர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் மானுர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், மானுர், 627201 மகளிர் திட்டம்
49 மானூர் மாவடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மாவடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மாவடி, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
50 மானூர் நாஞ்சான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நாஞ்சான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நாஞ்சான்குளம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
51 மானூர் மடவாகுறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மடவாகுறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மடவாகுறிச்சி, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
52 மானூர் வல்லவன்கோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வல்லவன்கோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வல்லவன்கோட்டை, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
53 மானூர் சேதுராயன்புதூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சேதுராயன்புதூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சேதுராயன்புதூர், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
54 மானூர் அலங்காரபேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் அலங்காரபேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், அலங்காரபேரி, மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
55 மானூர் இட்டன்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் இட்டன்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், இட்டன்குளம், மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
56 மானூர் செழியநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் செழியநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், செழியநல்லூர் , மானூர், 627201 மகளிர் திட்டம்
57 பாளையங்கோட்டை 0.333 நடுவக்குறிச்சி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.333 நடுவக்குறிச்சி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , நடுவக்குறிச்சி , பாளையங்கோட்டை , 627 350 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
58 பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம் லிட் 0.1947 திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம் லிட் 0.1947, பாளையங்கோட்டை, 627003 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம்
59 பாளையங்கோட்டை மேலப்பாளையம் நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கம் மேலப்பாளையம் நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கம் , மேலப்பாளையம் , பாளையங்கோட்டை , 627 005 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
60 பாளையங்கோட்டை 0.2199 குறுக்குத்துறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2199 குறுக்குத்துறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , குறுக்குத்துறை , பாளையங்கோட்டை , 627 358 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
61 பாளையங்கோட்டை 0.1869 முன்னீர்பள்ளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1869 முன்னீர்பள்ளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , முன்னீர்பள்ளம் , பாளையங்கோட்டை , 627 356 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
62 பாளையங்கோட்டை 0.518 சிவந்திபட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.518 சிவந்திபட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சிவந்திபட்டி , பாளையங்கோட்டை , 627 011 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
63 பாளையங்கோட்டை 0.2162 ரெட்டியார்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2162 ரெட்டியார்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ரெட்டியார்பட்டி , பாளையங்கோட்டை , 627 051 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
64 பாளையங்கோட்டை அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருநெல்வேலி-627009 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
65 பாளையங்கோட்டை அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், மேலப்பாளையம் மண்டல அலுவலகம், நேதாஜி ரோடு, மண்டல அலுவலகம் உழவர் சந்தை அருகில், மேலப்பாளையம்-627005 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
66 பாளையங்கோட்டை அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், மண்டல அலுவலகம், திருவனந்தபுரம் ரோடு, பாளையங்கோட்டை-627002 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
67 பாளையங்கோட்டை அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், கொக்கிரக்குளம், திருநெல்வேலி . 627 009. அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
68 பாளையங்கோட்டை பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், திருமலைகொழுந்துபுரம், பாளையங்கோட்டை, 627002 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
69 பாளையங்கோட்டை பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், மேலத் திடியூர், பாளையங்கோட்டை, 627 152 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
70 பாளையங்கோட்டை பாளையங்கோட்டை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் பாளையங்கோட்டை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், பாளையங்கோட்டை மகளிர் திட்டம்
71 சங்கரன்கோவில் பந்தப்புளி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பந்தப்புளி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பந்தப்புளி , சங்கரன்கோவில் , 627 753 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
72 சங்கரன்கோவில் சென்னிகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சென்னிகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சென்னிகுளம் , சங்கரன்கோவில் , 627753 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
73 சங்கரன்கோவில் பனையூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பனையூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பனையூர் , சங்கரன்கோவில் , 627761 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
74 சங்கரன்கோவில் செண்பகாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் செண்பகாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , செண்பகாபுரம் , சங்கரன்கோவில் , 627 753 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
75 சங்கரன்கோவில் பெரும்பத்தூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பெரும்பத்தூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பெரும்பத்தூர் , சங்கரன்கோவில் , 627756 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
76 சங்கரன்கோவில் சங்கரன்கோவில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சங்கரன்கோவில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சங்கரன்கோவில் , சங்கரன்கோவில் , 627756 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
77 சங்கரன்கோவில் வீரிருப்பு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வீரிருப்பு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வீரிருப்பு , சங்கரன்கோவில் , 627 759 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
78 சங்கரன்கோவில் ஆள்கொண்டார்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஆள்கொண்டார்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ஆள்கொண்டார்குளம் , சங்கரன்கோவில் , 627 862 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
79 சங்கரன்கோவில் இராமநாதபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இராமநாதபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இராமநாதபுரம் , சங்கரன்கோவில் , 627 953 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
80 சங்கரன்கோவில் வீரசிகாமணி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வீரசிகாமணி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வீரசிகாமணி , சங்கரன்கோவில் , 627 862 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
81 சங்கரன்கோவில் வெள்ளாளன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வெள்ளாளன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வெள்ளாளன்குளம் , சங்கரன்கோவில் , 627857 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
82 சங்கரன்கோவில் சின்னகோவிலான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சின்னகோவிலான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சின்னகோவிலான்குளம் , சங்கரன்கோவில் , 627953 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
83 சங்கரன்கோவில் குருக்கள்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் குருக்கள்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , குருக்கள்பட்டி , சங்கரன்கோவில் , 627851 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
84 சங்கரன்கோவில் பணவடலி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பணவடலி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பணவடலி, சங்கரன்கோவில் , 627 756 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
85 சங்கரன்கோவில் கீழநீலிதநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கீழநீலிதநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கீழநீலிதநல்லூர் , சங்கரன்கோவில் , 627352 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
86 சங்கரன்கோவில் அச்சம்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் அச்சம்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , அச்சம்பட்டி , சங்கரன்கோவில் , 627951 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
87 சங்கரன்கோவில் வன்னிகோனேந்தல் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் வன்னிகோனேந்தல் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வன்னிகோனேந்தல் , சங்கரன்கோவில் , 627 352 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
88 சங்கரன்கோவில் தேவர்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தேவர்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , தேவர்குளம் , சங்கரன்கோவில் , 627352 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
89 சங்கரன்கோவில் மேலஇலந்தைகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மேலஇலந்தைகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ,மேலஇலந்தைகுளம் , சங்கரன்கோவில் , 627951 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
90 சங்கரன்கோவில் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், சங்கரன்கோவில் நகராட்சி ஆணையர் பழைய கட்டிடம், பேருந்து நிலையம் அருகில், சங்கரன்கோவில் அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
91 சங்கரன்கோவில் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், சங்கரன்கோவில் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், சங்கரன்கோவில் – 627 756 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
92 சங்கரன்கோவில் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், ராஜபாளையம் மெயின் ரோடு, சங்கரன்கோவில், 627756 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
93 சங்கரன்கோவில் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், வன்னிக்கோனேந்தல், சங்கரன்கோவில், 627951 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
94 சங்கரன்கோவில் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், ராஜபாளையம் மெயின் ரோடு, சங்கரன்கோவில், 627756 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
95 சங்கரன்கோவில் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், 152 திருவேங்கடம் ரோடு, சங்கரன்கோவில், 627756 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
96 சங்கரன்கோவில் மண்குடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மண்குடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மண்குடி , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
97 சங்கரன்கோவில் பெருமாள்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பெருமாள்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பெருமாள்பட்டி, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
98 சங்கரன்கோவில் வேலாயுதபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வேலாயுதபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வேலாயுதபுரம், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
99 சங்கரன்கோவில் செந்தட்டியார்புரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் செந்தட்டியார்புரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், செந்தட்டியார்புரம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
100 சங்கரன்கோவில் பந்தபுளி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பந்தபுளி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பந்தபுளி, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
101 சங்கரன்கோவில் பருவகுடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பருவகுடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பருவகுடி, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
102 சங்கரன்கோவில் சென்னிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சென்னிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சென்னிகுளம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
103 சங்கரன்கோவில் கரிவலம் வந்த நல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கரிவலம் வந்த நல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கரிவலம் வந்த நல்லூh, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
104 சங்கரன்கோவில் வயலி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வயலி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வயலி , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
105 சங்கரன்கோவில் குவளைக்கண்ணி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் குவளைக்கண்ணி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், குவளைக்கண்ணி , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
106 சங்கரன்கோவில் பணையூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பணையூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பணையூர் , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
107 சங்கரன்கோவில் பெரியூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பெரியூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பெரியூர், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
108 சங்கரன்கோவில் பெரும்பத்தூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பெரும்பத்தூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பெரும்பத்தூர் , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
109 சங்கரன்கோவில் மணலூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மணலூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மணலூர், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
110 சங்கரன்கோவில் வாடிகோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வாடிகோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வாடிகோட்டை, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
111 சங்கரன்கோவில் சங்கரன்கோவில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் சங்கரன்கோவில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
112 சங்கரன்கோவில் வடக்குபுதூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வடக்குபுதூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வடக்குபுதூh, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
113 சங்கரன்கோவில் வீரிருப்பு கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வீரிருப்பு கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வீரிருப்பு, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
114 சங்கரன்கோவில் தெற்கு சங்கரன்கோவில் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தெற்கு சங்கரன்கோவில் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தெற்கு சங்கரன்கோவில், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
115 சங்கரன்கோவில் பொய்கை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பொய்கை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பொய்கை, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
116 சங்கரன்கோவில் வீரசிகாமணி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வீரசிகாமணி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வீரசிகாமணி , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
117 சங்கரன்கோவில் கீழ விரசிகாமணி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கீழ விரசிகாமணி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கீழ விரசிகாமணி, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
118 சங்கரன்கோவில் குலசேகரமங்களம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் குலசேகரமங்களம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், குலசேகரமங்களம் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
119 சங்கரன்கோவில் புன்னையாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் புன்னையாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், புன்னையாபுரம் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
120 சங்கரன்கோவில் வெள்ளான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வெள்ளான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வெள்ளான்குளம், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
121 சங்கரன்கோவில் ஈச்சந்தா கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் ஈச்சந்தா கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், ஈச்சந்தா, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
122 சங்கரன்கோவில் பட்டாடைகட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பட்டாடைகட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பட்டாடைகட்டி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
123 சங்கரன்கோவில் நடுவகுறிசசி மேஜர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நடுவகுறிசசி மேஜர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நடுவகுறிசசி மேஜர், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
124 சங்கரன்கோவில் ஆனைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் ஆனைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், ஆனைகுளம் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
125 சங்கரன்கோவில் நடுவகுறிச்சி மைனர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நடுவகுறிச்சி மைனர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நடுவகுறிச்சி மைனர் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
126 சங்கரன்கோவில் சின்னகோவிலான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சின்னகோவிலான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சின்னகோவிலான்குளம், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
127 சங்கரன்கோவில் பெரிய கோவிலான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பெரிய கோவிலான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பெரிய கோவிலான்குளம, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
128 சங்கரன்கோவில் கோ. மருதப்பப்புரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கோ. மருதப்பப்புரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கோ. மருதப்பப்புரம் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
129 சங்கரன்கோவில் குருக்கள்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் குருக்கள்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், குருக்கள்பட்டி , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
130 சங்கரன்கோவில் வடக்குபணவடலி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வடக்குபணவடலி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வடக்குபணவடலி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
131 சங்கரன்கோவில் கீழநீலிதநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கீழநீலிதநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கீழநீலிதநல்லூர் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
132 சங்கரன்கோவில் ராமநாதபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் ராமநாதபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், ராமநாதபுரம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
133 சங்கரன்கோவில் மேல நீலிதநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மேல நீலிதநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மேல நீலிதநல்லூர், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
134 சங்கரன்கோவில் மேல நீலிதநல்லூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் மேல நீலிதநல்லூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், மேல நீலிதநல்லூர், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
135 சங்கரன்கோவில் இலந்தைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் இலந்தைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், இலந்தைகுளம, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
136 சங்கரன்கோவில் வெள்ளப்பநேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வெள்ளப்பநேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வெள்ளப்பநேரி , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
137 சங்கரன்கோவில் தாடியம்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தாடியம்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தாடியம்பட்டி , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
138 சங்கரன்கோவில் மூவிருந்தாளி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மூவிருந்தாளி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மூவிருந்தாளி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
139 சங்கரன்கோவில் அச்சம்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் அச்சம்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், அச்சம்பட்டி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
140 சங்கரன்கோவில் நரிகுடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நரிகுடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நரிகுடி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
141 சங்கரன்கோவில் வன்னிகோனேந்தல் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வன்னிகோனேந்தல் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வன்னிகோனேந்தல், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
142 சங்கரன்கோவில் தேவர்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தேவர்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தேவர்குளம் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
143 சங்கரன்கோவில் சுந்தன்குறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சுந்தன்குறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சுந்தன்குறிச்சி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
144 சங்கரன்கோவில் மேலஇலந்தைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மேலஇலந்தைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மேலஇலந்தைகுளம, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
145 சங்கரன்கோவில் புதுகுடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் புதுகுடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், புதுகுடி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
146 சங்கரன்கோவில் குலையநேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் குலையநேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், குலையநேரி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
147 சங்கரன்கோவில் முள்ளிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் முள்ளிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், முள்ளிகுளம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
148 சங்கரன்கோவில் கோட்டையூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கோட்டையூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கோட்டையூர், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
149 சங்கரன்கோவில் களப்பாகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் களப்பாகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், களப்பாகுளம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
150 சங்கரன்கோவில் நொச்சி குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நொச்சி குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நொச்சி குளம் , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
151 திருவேங்கடம் திலி.40 கலிங்கப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.40 கலிங்கப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கலிங்கப்பட்டி , திருவேங்கடம் , 627 754 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
152 திருவேங்கடம் 0.1711 உடப்பன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1711 உடப்பன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , உடப்பன்குளம் , திருவேங்கடம் , 627 756 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
153 திருவேங்கடம் 0.114 செவல்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.114 செவல்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , செவல்குளம் , திருவேங்கடம் , 627 754 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
154 திருவேங்கடம் 0.1903 திருவேங்கடம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1903 திருவேங்கடம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , திருவேங்கடம் , திருவேங்கடம் , 627719 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
155 திருவேங்கடம் திலி.95மைப்பாறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.95மைப்பாறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மைப்பாறை , திருவேங்கடம் , 627 713 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
156 திருவேங்கடம் திலி.147 நடுவப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.147 நடுவப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , நடுவப்பட்டி , திருவேங்கடம் , 627 713 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
157 திருவேங்கடம் திலி.120 குருவிகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.120 குருவிகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , குருவிகுளம் , திருவேங்கடம் , 627 754 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
158 திருவேங்கடம் குருவிகுளம் தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி குருவிகுளம் தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி , குருவிகுளம் , திருவேங்கடம் , 627754 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
159 திருவேங்கடம் திலி.107 கே.ஆலங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.107 கே.ஆலங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கே.ஆலங்குளம் , திருவேங்கடம் , 627 754 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
160 திருவேங்கடம் 0.1637 அழகனேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1637 அழகனேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , அழகனேரி , திருவேங்கடம் , 627754 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
161 திருவேங்கடம் திலி.100 நாலுவாசன்கோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.100 நாலுவாசன்கோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , நாலுவாசன்கோட்டை , திருவேங்கடம் , 627 754 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
162 திருவேங்கடம் திலி.123 மகேந்திரவாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.123 மகேந்திரவாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மகேந்திரவாடி , திருவேங்கடம் , 627 756 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
163 திருவேங்கடம் 0.109 சிதம்பராபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.109 சிதம்பராபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சிதம்பராபுரம் , திருவேங்கடம் , 627 754 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
164 திருவேங்கடம் திலி.128 சாயமலைவலசை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.128 சாயமலைவலசை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சாயமலைவலசை , திருவேங்கடம் , 628552 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
165 திருவேங்கடம் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், திருவேங்கடம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், மேடையாண்டி கோவில் தெரு, கே.வி.ஆர் திருமண மண்டபம், திருவேங்கடம் அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
166 திருவேங்கடம் ராமலிங்கபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் ராமலிங்கபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், ராமலிங்கபுரம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
167 திருவேங்கடம் கலப்பலான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கலப்பலான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கலப்பலான்குளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
168 திருவேங்கடம் வெள்ளான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வெள்ளான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வெள்ளான்குளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
169 திருவேங்கடம் மலையன்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மலையன்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மலையன்குளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
170 திருவேங்கடம் பெருங்கோட்டுர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பெருங்கோட்டுர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பெருங்கோட்டுர், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
171 திருவேங்கடம் சந்திரகொண்டான் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சந்திரகொண்டான் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சந்திரகொண்டான் , குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
172 திருவேங்கடம் சத்திரபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சத்திரபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சத்திரபட்டி, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
173 திருவேங்கடம் குறிச்சான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் குறிச்சான்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், குறிச்சான்குளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
174 திருவேங்கடம் மைபாறை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மைபாறை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மைபாறை, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
175 திருவேங்கடம் வராகனூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வராகனூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வராகனூh, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
176 திருவேங்கடம் சேவல்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சேவல்குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சேவல்குளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
177 திருவேங்கடம் அ. கரிசல் குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் அ. கரிசல் குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், அ. கரிசல் குளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
178 திருவேங்கடம் காரிசாத்தான் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் காரிசாத்தான் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், காரிசாத்தான, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
179 திருவேங்கடம் சுப்புளாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சுப்புளாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சுப்புளாபுரம, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
180 திருவேங்கடம் உமையதலைவன்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் உமையதலைவன்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், உமையதலைவன்பட்டி, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
181 திருவேங்கடம் சங்குபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சங்குபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சங்குபட்டி, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
182 திருவேங்கடம் குளகாட்டா குறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் குளகாட்டா குறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், குளகாட்டா, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
183 திருவேங்கடம் வடக்கு குருவிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வடக்கு குருவிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வடக்கு குருவிகுளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
184 திருவேங்கடம் குருவிகுளம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் குருவிகுளம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், குருவிகுளம், 627 754 மகளிர் திட்டம்
185 திருவேங்கடம் அத்திபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் அத்திபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், அத்திபட்டி , குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
186 திருவேங்கடம் தெற்குகுருவிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தெற்குகுருவிகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தெற்குகுருவிகுளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
187 திருவேங்கடம் திரிகூடபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் திரிகூடபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், திரிகூடபுரம், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
188 திருவேங்கடம் வாகைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் வாகைகுளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், வாகைகுளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
189 திருவேங்கடம் பாலன்கோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பாலன்கோட்டை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பாலன்கோட்டை, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
190 திருவேங்கடம் உசிலம் குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் உசிலம் குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், உசிலம் குளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
191 திருவேங்கடம் மகேந்திரவாடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மகேந்திரவாடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மகேந்திரவாடி, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
192 திருவேங்கடம் மருதன்கிணறு கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மருதன்கிணறு கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மருதன்கிணறு, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
193 திருவேங்கடம் நலந்துளா கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நலந்துளா கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நலந்துளா, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
194 திருவேங்கடம் க. கரிசல் குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் க. கரிசல் குளம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், க. கரிசல் குளம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
195 திருவேங்கடம் கலிங்கப்ட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கலிங்கப்ட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கலிங்கப்ட்டி, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
196 திருவேங்கடம் சிதம்பரபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சிதம்பரபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சிதம்பரபுரம், குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
197 திருவேங்கடம் சாயமலை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சாயமலை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சாயமலை, குருவிகுளம், 627754 மகளிர் திட்டம்
198 அம்பாசமுத்திரம் 0.246 கடையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.246 கடையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கடையம் , அம்பாசமுத்திரம் , 627415 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
199 அம்பாசமுத்திரம் 0.1845 பொட்டல் புதூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1845 பொட்டல் புதூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பொட்டல் புதூர் , அம்பாசமுத்திரம் , 627423 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
200 அம்பாசமுத்திரம் 0.2009 கோவிந்தப்பேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2009 கோவிந்தப்பேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கோவிந்தப்பேரி , அம்பாசமுத்திரம் , 627426 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
201 அம்பாசமுத்திரம் 0.2048 கீழாம்பூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2048 கீழாம்பூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கீழாம்பூர் , அம்பாசமுத்திரம் , 627418 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
202 அம்பாசமுத்திரம் 0.1898 பொதுக்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1898 பொதுக்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பொதுக்குடி , அம்பாசமுத்திரம் , 627413 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
203 அம்பாசமுத்திரம் 0.1872 பிரம்மதேசம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1872 பிரம்மதேசம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பிரம்மதேசம் , அம்பாசமுத்திரம் , 627413 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
204 அம்பாசமுத்திரம் டி.ஏ.79 அம்பாசமுத்திரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் டி.ஏ.79 அம்பாசமுத்திரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , அம்பாசமுத்திரம் , அம்பாசமுத்திரம் , 627401 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
205 அம்பாசமுத்திரம் அம்பாசமுத்திரம் கூட்டுறவு தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி அம்பாசமுத்திரம் கூட்டுறவு தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி , அம்பாசமுத்திரம் , 627401 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
206 அம்பாசமுத்திரம் 0.2055 அயன்சிங்கம்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2055 அயன்சிங்கம்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , அயன்சிங்கம்பட்டி , அம்பாசமுத்திரம் , 627416 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
207 அம்பாசமுத்திரம் 0.1625 பாப்பான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1625 பாப்பான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பாப்பான்குளம் , அம்பாசமுத்திரம் , 627423 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
208 அம்பாசமுத்திரம் டி.ஏ.23 கல்லிடைக்குறிச்சி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் டி.ஏ.23 கல்லிடைக்குறிச்சி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கல்லிடைக்குறிச்சி , அம்பாசமுத்திரம் , 627416 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
209 அம்பாசமுத்திரம் 0.1677 வெள்ளங்குளி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1677 வெள்ளங்குளி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வெள்ளங்குளி , அம்பாசமுத்திரம் , 627426 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
210 அம்பாசமுத்திரம் 0.388 மேட்டூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.388 மேட்டூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மேட்டூர் , அம்பாசமுத்திரம் , 627808 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
211 அம்பாசமுத்திரம் 0.1731 ஆழ்வார்குறிச்சி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1731 ஆழ்வார்குறிச்சி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ஆழ்வார்குறிச்சி , அம்பாசமுத்திரம் , 627412 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
212 அம்பாசமுத்திரம் 0.1942 சிவந்திபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1942 சிவந்திபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சிவந்திபுரம் , அம்பாசமுத்திரம் , 627425 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
213 அம்பாசமுத்திரம் 0.2015 ஆலடியூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2015 ஆலடியூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ஆலடியூர் , அம்பாசமுத்திரம் , 627421 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
214 அம்பாசமுத்திரம் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், அம்பாசமுத்திரம்-627 401 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
215 அம்பாசமுத்திரம் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், நகராட்சி ஆணையர் அலுவலகம், 9/4 , கிழக்கு தெரு, விக்கிரமசிங்கபுரம், திருநெல்வேலி-627425 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
216 அம்பாசமுத்திரம் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், நகராட்சி ஆணையர் அலுவலகம், 149,புதுக்கிராமம் தெரு, அம்பாசமுத்திரம், திருநெல்வேலி-627401 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
217 அம்பாசமுத்திரம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், கென்னடி தெரு, கருத்தப்புள்ளியூர், மேலாம்பூர் 627418 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
218 அம்பாசமுத்திரம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், மேற்கு ரத வீதி , அடையாகருங்குளம், அம்பாசமுத்திரம், 627401 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
219 அம்பாசமுத்திரம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், வடக்கு கல்லிடைக்குறிச்சி, அம்பாசமுத்திரம் , 627416 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
220 அம்பாசமுத்திரம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், வடக்குப்பாப்பான்குளம், அம்பாசமுத்திரம், 627423 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
221 அம்பாசமுத்திரம் ராயல் பொது சேவை மையம் ராயல் பொது சேவை மையம், அம்பாசமுத்திரம், அம்பாசமுத்திரம், 627401 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
222 அம்பாசமுத்திரம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், கிருஷ்ணமூர்த்தி மருத்துவமனை எதிரில், கீழக்கடையம், 627415 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
223 அம்பாசமுத்திரம் அம்பாசமுத்திரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் அம்பாசமுத்திரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், அம்பாசமுத்திரம், 627401 மகளிர் திட்டம்
224 அம்பாசமுத்திரம் கடையம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் கடையம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், கடையம் , 627415 மகளிர் திட்டம்
225 சேரன்மகாதேவி 0.1623 சேரன்மகாதேவி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1623 சேரன்மகாதேவி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சேரன்மகாதேவி , அம்பாசமுத்திரம் , 627414 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
226 சேரன்மகாதேவி 0.1809 மேலச்செவல் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1809 மேலச்செவல் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மேலச்செவல் , அம்பாசமுத்திரம் , 627452 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
227 சேரன்மகாதேவி டி.ஏ.16 வீரவநல்லுர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் டி.ஏ.16 வீரவநல்லுர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வீரவநல்லுர் , அம்பாசமுத்திரம் , 627426 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
228 சேரன்மகாதேவி 0.1679 முக்கூடல் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1679 முக்கூடல் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , முக்கூடல் , அம்பாசமுத்திரம் , 627601 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
229 சேரன்மகாதேவி டி.ஏ.76 அரிகேசவநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் டி.ஏ.76 அரிகேசவநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , அரிகேசவநல்லூர் , அம்பாசமுத்திரம் , 627426 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
230 சேரன்மகாதேவி 0.1732 பாப்பாக்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1732 பாப்பாக்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பாப்பாக்குடி , அம்பாசமுத்திரம் , 627602 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
231 சேரன்மகாதேவி 0.979 வடக்கு அரியநாயகிபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.979 வடக்கு அரியநாயகிபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வடக்கு அரியநாயகிபுரம் , அம்பாசமுத்திரம் , 627603 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
232 சேரன்மகாதேவி அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பழைய கிராமத்தெரு, டவுன் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகில், சேரன்மகாதேவி- 624 414 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
233 சேரன்மகாதேவி பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், வீரவநல்லூர், சேரன்மகாதேவி, 627426 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
234 சேரன்மகாதேவி பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், பத்தமடை, சேரன்மகாதேவி, 627453 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
235 சேரன்மகாதேவி சேரன்மகாதேவி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் சேரன்மகாதேவி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், சேரன்மகாதேவி, 627414 மகளிர் திட்டம்
236 சேரன்மகாதேவி பாப்பாகுடி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் பாப்பாகுடி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், பாப்பாகுடி, 627602 மகளிர் திட்டம்
237 நாங்குநேரி 0.1967 கீழக்காடுவெட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1967 கீழக்காடுவெட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கீழக்காடுவெட்டி , நாங்குநேரி , 627052 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
238 நாங்குநேரி இ.இ.453 பருத்திப்பாடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.453 பருத்திப்பாடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பருத்திப்பாடு , நாங்குநேரி , 627354 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
239 நாங்குநேரி இ.இ.454 கடம்போடுவாழ்வு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.454 கடம்போடுவாழ்வு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கடம்போடுவாழ்வு , நாங்குநேரி , 627102 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
240 நாங்குநேரி இ.இ. 422 நான்குநேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ. 422 நான்குநேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , நான்குநேரி , நாங்குநேரி , 627152 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
241 நாங்குநேரி நாங்குநேரி கூட்டுறவு தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி நாங்குநேரி கூட்டுறவு தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி, , நாங்குநேரி , 627108 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
242 நாங்குநேரி இ.இ.446 காடன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.446 காடன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , காடன்குளம் , நாங்குநேரி , 627335 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
243 நாங்குநேரி இ.இ.427 சிங்கனேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.427 சிங்கனேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சிங்கனேரி , நாங்குநேரி , 627108 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
244 நாங்குநேரி இ.இ.428 டோனாவூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.428 டோனாவூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , டோனாவூர் , நாங்குநேரி , 627102 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
245 நாங்குநேரி 0.1722 இறைப்புவாரிபட்டர்புரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1722 இறைப்புவாரிபட்டர்புரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இறைப்புவாரிபட்டர்புரம் , நாங்குநேரி , 627108 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
246 நாங்குநேரி இ.இ.435 பரப்பாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.435 பரப்பாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பரப்பாடி , நாங்குநேரி , 627110 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
247 நாங்குநேரி இ.இ.436 இட்டமொழி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.436 இட்டமொழி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இட்டமொழி , நாங்குநேரி , 627652 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
248 நாங்குநேரி இ.இ.456 மூன்றடைப்பு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.456 மூன்றடைப்பு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மூன்றடைப்பு , நாங்குநேரி , 627152 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
249 நாங்குநேரி 0.1882 களக்காடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1882 களக்காடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , களக்காடு , நாங்குநேரி , 627501 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
250 நாங்குநேரி இ.இ. 491 களக்காடு அமைதித்தீவு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ. 491 களக்காடு அமைதித்தீவு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , களக்காடு , நாங்குநேரி , 627501 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
251 நாங்குநேரி இ.இ448மூலைக்கரைப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ448மூலைக்கரைப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மூலைக்கரைப்பட்டி , நாங்குநேரி , 627354 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
252 நாங்குநேரி இ.இ.438 திருக்குறுங்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.438 திருக்குறுங்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , திருக்குறுங்குடி , நாங்குநேரி , 627115 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
253 நாங்குநேரி இ.இ.417 ஏர்வாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.417 ஏர்வாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ஏர்வாடி , நாங்குநேரி , 627103 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
254 நாங்குநேரி இ.இ.430 தளபதி சமுத்திரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.430 தளபதி சமுத்திரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , தளபதி சமுத்திரம் , நாங்குநேரி , 627101 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
255 நாங்குநேரி ஏ.327 விஜயநாராயணம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஏ.327 விஜயநாராயணம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , விஜயநாராயணம் , நாங்குநேரி , 627118 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
256 நாங்குநேரி அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், நாங்குநேரி -627 108. அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
257 நாங்குநேரி நாங்குநேரி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் நாங்குநேரி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், நாங்குநேரி, 627108 மகளிர் திட்டம்
258 நாங்குநேரி களக்காடு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் களக்காடு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், களக்காடு, 627501 மகளிர் திட்டம்
259 இராதாபுரம் இ.இ.462 தெற்குகள்ளிகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.462 தெற்குகள்ளிகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , தெற்குகள்ளிகுளம், இராதாபுரம் , 627113 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
260 இராதாபுரம் 0.647 பண்டாரகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.647 பண்டாரகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பண்டாரகுளம், இராதாபுரம் , 627117 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
261 இராதாபுரம் இ.இ.447 ஆனைக்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.447 ஆனைக்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ஆனைக்குளம் , இராதாபுரம் , 627101 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
262 இராதாபுரம் 0.681 கண்ணநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.681 கண்ணநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கண்ணநல்லூர் , இராதாபுரம் , 627108 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
263 இராதாபுரம் இ.இ.451 சமூகரெங்கபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.451 சமூகரெங்கபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சமூகரெங்கபுரம் , இராதாபுரம் , 627112 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
264 இராதாபுரம் இ.இ. 412 இராதாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ. 412 இராதாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இராதாபுரம் , இராதாபுரம் , 627111 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
265 இராதாபுரம் இ.இ.420 சிவ சுப்பிரமணியபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.420 சிவ சுப்பிரமணியபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சிவ சுப்பிரமணியபுரம் , இராதாபுரம் , 627116 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
266 இராதாபுரம் இ.இ.413 தெற்குகருங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.413 தெற்குகருங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , தெற்குகருங்குளம் , இராதாபுரம் , 627114 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
267 இராதாபுரம் 0.1998 விஜயாபதி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1998 விஜயாபதி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , விஜயாபதி , இராதாபுரம் , 627106 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
268 இராதாபுரம் இ.இ.421 திசையன்விளை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.421 திசையன்விளை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , திசையன்விளை , இராதாபுரம் , 627657 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
269 இராதாபுரம் 0.2066முதுமொத்தன்மொழி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2066முதுமொத்தன்மொழி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , 0.2066முதுமொத்தன்மொழி , இராதாபுரம் , 627651 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
270 இராதாபுரம் இ.இ.458 புலிமான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.458 புலிமான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , புலிமான்குளம் , இராதாபுரம் , 627657 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
271 இராதாபுரம் டி.ஏ.75 குட்டம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் டி.ஏ.75 குட்டம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , குட்டம் , இராதாபுரம் , 627651 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
272 இராதாபுரம் 0.70 பழவூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.70 பழவூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பழவூர் , இராதாபுரம் , 627114 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
273 இராதாபுரம் இ.இ. 414 இருக்கன்துறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ. 414 இருக்கன்துறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இருக்கன்துறை , இராதாபுரம் , 627106 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
274 இராதாபுரம் ஏ.507 பணகுடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஏ.507 பணகுடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பணகுடி , இராதாபுரம் , 627109 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
275 இராதாபுரம் இ.இ.439 வேப்பிலான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.439 வேப்பிலான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வேப்பிலான்குளம் , இராதாபுரம் , 627131 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
276 இராதாபுரம் இ.இ.440கஸ்தூரிரெங்கபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.440கஸ்தூரிரெங்கபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கஸ்தூரிரெங்கபுரம் , இராதாபுரம் , 627112 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
277 இராதாபுரம் இ.இ.450கோட்டை கருங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.450கோட்டை கருங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கோட்டை கருங்குளம், இராதாபுரம் , 627112 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
278 இராதாபுரம் இ.இ. 434 வள்ளியூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ. 434 வள்ளியூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வள்ளியூர் , இராதாபுரம் , 627117 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
279 இராதாபுரம் இ.இ.441 வடக்கன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.441 வடக்கன்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வடக்கன்குளம் , இராதாபுரம் , 627116 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
280 இராதாபுரம் இ.இ.442 காவல்கிணறு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இ.இ.442 காவல்கிணறு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , காவல்கிணறு , இராதாபுரம் , 627105 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
281 இராதாபுரம் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், கல்குளம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், சமூகரங்கப்புரம் சாலை, இராதாபுரம் – 627 111 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
282 இராதாபுரம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், தெற்கு வள்ளியூர், இராதாபுரம், 627117 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
283 இராதாபுரம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், சூசு கூசயஎநடள, திசையன்விளை, இராதாபுரம், 627657 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
284 இராதாபுரம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், உடன்குடி மெயின் ரோடு, திசையன்விளை, இராதாபுரம், 627657 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
285 இராதாபுரம் ராதாபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ராதாபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், ராதாபுரம், 627111 மகளிர் திட்டம்
286 இராதாபுரம் வள்ளியூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் வள்ளியூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், வள்ளியூர், 627117 மகளிர் திட்டம்
287 தென்காசி தென்காசி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் தென்காசி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , தென்காசி , தென்காசி , 627811 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
288 தென்காசி தென்காசி – குற்றாலம் கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம் லிட் ஒ.1806 தென்காசி – குற்றாலம் கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம் லிட் ஒ.1806, 31ஏ, தெற்கு மாசி விதி,தென்காசி, 627811 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம்
289 தென்காசி ஓ..2187 தென்காசி கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம் லிட் ஓ..2187, தென்காசி கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம் லிட்,தென்காசி., 627811 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம்
290 தென்காசி தென்காசி கூட்டுறவு தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி தென்காசி கூட்டுறவு தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி , தென்காசி , 627811 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
291 தென்காசி 0.324 மத்தளம்பாறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.324 மத்தளம்பாறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மத்தளம்பாறை , தென்காசி , 627814 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
292 தென்காசி 0.400 திப்பணம்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.400 திப்பணம்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , திப்பணம்பட்டி , தென்காசி , 627808 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
293 தென்காசி அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், நகராட்சி ஆணையர் அலுவலகம், திருநெல்வேலி ரோடு , அணைக்கரைத் தெரு, தென்காசி-627811 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
294 தென்காசி அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், தென்காசி – 627 811 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
295 தென்காசி பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், குலசேகரப்பட்டி, தென்காசி 627806 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
296 தென்காசி தென்காசி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் தென்காசி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், தென்காசி, 627811 மகளிர் திட்டம்
297 சிவகிரி திலி.தனி.150 மேட்டுப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.தனி.150 மேட்டுப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மேட்டுப்பட்டி , சிவகிரி , 627760 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
298 சிவகிரி திலி.தனி.139 வாசுதேவநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.தனி.139 வாசுதேவநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வாசுதேவநல்லூர் , சிவகிரி , 627758 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
299 சிவகிரி வாசுதேவநல்லூர் தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி வாசுதேவநல்லூர் தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி , வாசுதேவநல்லூர் , சிவகிரி , 627758 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
300 சிவகிரி டி.எஸ்.30 சுப்பிரமணியபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் டி.எஸ்.30 சுப்பிரமணியபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சுப்பிரமணியபுரம் , சிவகிரி , 627758 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
301 சிவகிரி திலி.தனி.119 சிவகிரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.தனி.119 சிவகிரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சிவகிரி, சிவகிரி , 627757 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
302 சிவகிரி திலி.தனி.136 தென்மலை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.தனி.136 தென்மலை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , தென்மலை , சிவகிரி , 627770 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
303 சிவகிரி திலி.தனி.148 இராயகிரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.தனி.148 இராயகிரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இராயகிரி , சிவகிரி , 627757 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
304 சிவகிரி அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், சிவகிரி- 627 757 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
305 சிவகிரி இனாம்கோவில்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் இனாம்கோவில்பட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், இனாம்கோவில்பட்டி, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
306 சிவகிரி கூடலூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கூடலூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கூடலூர், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
307 சிவகிரி வாசுதேவநல்லூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் வாசுதேவநல்லூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், மேல நீலிதநல்லூர், வாசுதேவநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
308 சிவகிரி சுப்பிரமணியாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சுப்பிரமணியாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சுப்பிரமணியாபுரம் , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
309 சிவகிரி தருகாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் தருகாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், தருகாபுரம் , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
310 சிவகிரி சங்கணாபேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சங்கணாபேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சங்கணாபேரி, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
311 சிவகிரி சங்குபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சங்குபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சங்குபுரம் , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
312 சிவகிரி அரியூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் அரியூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், அரியூர் , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
313 சிவகிரி நாரணபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நாரணபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நாரணபுரம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
314 ஆலங்குளம் 0.1976 கிடாரக்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1976 கிடாரக்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கிடாரக்குளம் , ஆலங்குளம் , 627854 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
315 ஆலங்குளம் 0.1987 மருதபுரம்புதூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1987 மருதபுரம்புதூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மருதபுரம்புதூர் , ஆலங்குளம் , 627851 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
316 ஆலங்குளம் 0.1902 ஆலங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1902 ஆலங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ஆலங்குளம் , ஆலங்குளம் , 627851 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
317 ஆலங்குளம் 0.1921 சிவலார்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1921 சிவலார்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சிவலார்குளம் , ஆலங்குளம் , 627853 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
318 ஆலங்குளம் 0.233 கீழப்பாவூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.233 கீழப்பாவூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கீழப்பாவூர் , ஆலங்குளம் , 627806 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
319 ஆலங்குளம் 0.1640 நாகல்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1640 நாகல்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , நாகல்குளம் , ஆலங்குளம் , 627808 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
320 ஆலங்குளம் 0.2000 கோவிலூத்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2000 கோவிலூத்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கோவிலூத்து , அம்பாசமுத்திரம் , 627415 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
321 ஆலங்குளம் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஆலங்குளம். அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
322 ஆலங்குளம் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், மெயின் ரோடு, புதுப்பட்டி, ஆலங்குளம், 627851 கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
323 ஆலங்குளம் ஆலங்குளம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ஆலங்குளம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், ஆலங்குளம், 627851 மகளிர் திட்டம்
324 ஆலங்குளம் கீழப்பாவூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் கீழப்பாவூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், கீழப்பாவூர், 627806 மகளிர் திட்டம்
325 கடையநல்லூர் 0.2096 முத்துக்கிருஷ்ணாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2096 முத்துக்கிருஷ்ணாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , முத்துக்கிருஷ்ணாபுரம் , கடையநல்லூர் , 627759 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
326 கடையநல்லூர் கடையநல்லூர் கூட்டுறவு பண்டகசாலை கடையநல்லூர் கூட்டுறவு பண்டகசாலை , கடையநல்லூர் , கடையநல்லூர் , 627751 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
327 கடையநல்லூர் ஏ.489 கடையநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஏ.489 கடையநல்லூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , கடையநல்லூர் , கடையநல்லூர் , 627751 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
328 கடையநல்லூர் 0.2041 பாலமார்த்தாண்டபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2041 பாலமார்த்தாண்டபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பாலமார்த்தாண்டபுரம் , கடையநல்லூர் , 627804 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
329 கடையநல்லூர் 0.1715 ஊர்மேலழகியான் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1715 ஊர்மேலழகியான் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ஊர்மேலழகியான் , கடையநல்லூர் , 627252 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
330 கடையநல்லூர் சாம்பவர்வடகரை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சாம்பவர்வடகரை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சாம்பவர்வடகரை , கடையநல்லூர் , 627856 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
331 கடையநல்லூர் 0.575 புளியங்குடி வடக்கு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.575 புளியங்குடி வடக்கு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , புளியங்குடி வடக்கு , கடையநல்லூர் , 627855 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
332 கடையநல்லூர் 0.1855 புளியங்குடி மேற்கு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1855 புளியங்குடி மேற்கு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , புளியங்குடி மேற்கு , கடையநல்லூர் , 627855 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
333 கடையநல்லூர் ஏ.73 புளியங்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஏ.73 புளியங்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , புளியங்குடி , கடையநல்லூர் , 627855 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
334 கடையநல்லூர் திலி.தனி.219 புளியங்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.தனி.219 புளியங்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , புளியங்குடி , கடையநல்லூர் , 627855 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
335 கடையநல்லூர் புளியங்குடி கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம் லிட் புளியங்குடி கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம் லிட், திலி.தனி-., புளியங்குடி, கடையநல்லூர் , 627855 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம்
336 கடையநல்லூர் இராமசாமியாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இராமசாமியாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இராமசாமியாபுரம் , சிவகிரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
337 கடையநல்லூர் மடத்துப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் மடத்துப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மடத்துப்பட்டி , கடையநல்லூர் , 627862 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
338 கடையநல்லூர் அரியநாயகிபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் அரியநாயகிபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , அரியநாயகிபுரம் , சங்கரன்கோவில் , 627 862 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
339 கடையநல்லூர் சேர்ந்தமரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சேர்ந்தமரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சேர்ந்தமரம் , கடையநல்லூர் , 627857 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
340 கடையநல்லூர் அச்சன்புதூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் அச்சன்புதூர், இலத்தூர் கிளை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இலத்தூர் கிளை , அச்சன்புதூர், கடையநல்லூர் , 627805 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
341 கடையநல்லூர் ஏ.66 சிந்தாமணி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் ஏ.66 சிந்தாமணி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சிந்தாமணி , கடையநல்லூர் , 627855 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
342 கடையநல்லூர் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், நகராட்சி ஆணையர் அலுவலகம், 9, சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் தெற்கு சன்னதி தெரு, புளியங்குடி -627855 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
343 கடையநல்லூர் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், நகராட்சி ஆணையர் அலுவலகம், 11, மெயின்ரோடு, கடையநல்லூர்-627751 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
344 கடையநல்லூர் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், கடையநல்லுhர் – 627 751 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
345 கடையநல்லூர் பொது சேவை மையம் பொது சேவை மையம், புதுகுடி, கடையநல்லூர் கிராமப்புற தொழில் முனைவோர்
346 கடையநல்லூர் நகரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நகரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நகரம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
347 கடையநல்லூர் மலையடிகுறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மலையடிகுறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மலையடிகுறிச்சி , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
348 கடையநல்லூர் துரைசாமியாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் துரைசாமியாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், துரைசாமியாபுரம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
349 கடையநல்லூர் ராமசாமியாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் ராமசாமியாபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், ராமசாமியாபுரம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
350 கடையநல்லூர் உல்லர் தளவாய்புரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் உல்லர் தளவாய்புரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், உல்லர் தளவாய்புரம், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
351 கடையநல்லூர் சொக்கம்படடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சொக்கம்படடி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சொக்கம்படடி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
352 கடையநல்லூர் போகநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் போகநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், போகநல்லூர் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
353 கடையநல்லூர் கடையநல்லூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் கடையநல்லூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், கடையநல்லூர் , 627751 மகளிர் திட்டம்
354 கடையநல்லூர் இடைகால் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் இடைகால் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், இடைகால், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
355 கடையநல்லூர் நயினாரகரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம்; நயினாரகரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம்; , நயினாரகரம் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
356 கடையநல்லூர் கொடிகுறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கொடிகுறிச்சி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கொடிகுறிச்சி , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
357 கடையநல்லூர் ஊர் மேலழகியான் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் ஊர் மேலழகியான் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், ஊர் மேலழகியான், மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
358 கடையநல்லூர் பொய்கை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் பொய்கை கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், பொய்கை, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
359 கடையநல்லூர் சேர்ந்த மரம் மஜரா கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சேர்ந்த மரம் மஜரா கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சேர்ந்த மரம் மஜரா, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
360 கடையநல்லூர் புன்னைவனம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் புன்னைவனம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், புன்னைவனம, சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
361 கடையநல்லூர் மடத்துபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் மடத்துபட்டி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், மடத்துபட்டி , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
362 கடையநல்லூர் திருவீட்டநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் திருவீட்டநல்லூர் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், திருவீட்டநல்லூர், சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
363 கடையநல்லூர் அரியநாயகிபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் அரியநாயகிபுரம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், அரியநாயகிபுரம் , சங்கரன்கோவில், 627756 மகளிர் திட்டம்
364 கடையநல்லூர் சேர்ந்த மரம் கஸ்பா கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் சேர்ந்த மரம் கஸ்பா கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், சேர்ந்த மரம் கஸ்பா, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
365 கடையநல்லூர் காசிதர்மம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் காசிதர்மம் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், காசிதர்மம் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
366 கடையநல்லூர் கம்பநேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் கம்பநேரி கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், கம்பநேரி, மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
367 செங்கோட்டை 0.2142 இலத்தூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.2142 இலத்தூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , இலத்தூர் , செங்கோட்டை , 627803 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
368 செங்கோட்டை 0.629 பண்பொழி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.629 பண்பொழி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பண்பொழி , செங்கோட்டை , 627807 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
369 செங்கோட்டை 0.1761 தேன்பொத்தை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1761 தேன்பொத்தை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , தேன்பொத்தை , செங்கோட்டை , 627810 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
370 செங்கோட்டை 0.1968 தெற்கு பகவதிபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1968 தெற்கு பகவதிபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , தெற்கு பகவதிபுரம் , செங்கோட்டை , 627813 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
371 செங்கோட்டை செங்கோட்டை வட்ட கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம் லிட் செங்கோட்டை வட்ட கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம் லிட், டி.என்.வி.எச்.எஸ்.ஜி-41, செங்கோட்டை, 627809 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம்
372 செங்கோட்டை அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், நகராட்சி ஆணையர் அலுவலகம், 63, ஜவஹர்லால் நேரு ரோடு , செங்கோட்டை-627809 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
373 செங்கோட்டை அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், வம்பளந்தான் சந்திப்பு, மேலுhர், செங்கோட்டை – 627 809 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி
374 செங்கோட்டை செங்கோட்டை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் செங்கோட்டை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், செங்கோட்டை, 627809 மகளிர் திட்டம்
375 செங்கோட்டை நெடுவயல் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம் நெடுவயல் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், நெடுவயல் , மேலநீலிதநல்லூர், 627953 மகளிர் திட்டம்
376 வீரகேரளம்புதூர் 0.1697 ரெட்டைகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1697 ரெட்டைகுளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ரெட்டைகுளம் , வீ.கே.புதூர் , 627859 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
377 வீரகேரளம்புதூர் திலி.தனி.7 பரங்குன்றாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திலி.தனி.7 பரங்குன்றாபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , பரங்குன்றாபுரம் , வீ.கே.புதூர் , 627859 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
378 வீரகேரளம்புதூர் 0.1725 வீரகேரளம்புதூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1725 வீரகேரளம்புதூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , வீரகேரளம்புதூர் , வீ.கே.புதூர் , 627861 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
379 வீரகேரளம்புதூர் வீரகேரளம்புதூர் வட்ட கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம் லிட் வீரகேரளம்புதூர் வட்ட கூட்டுறவு வீட்டு வசதி சங்கம் லிட், டி.என்.வி.எச்.எஸ்.ஜி-28, வீரகேரளம்புதூர் , 627861 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கம்
380 வீரகேரளம்புதூர் 0.1972 ஊத்துமலை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1972 ஊத்துமலை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , ஊத்துமலை , வீ.கே.புதூர் , 627860 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
381 வீரகேரளம்புதூர் 0.1931 மருக்காலங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.1931 மருக்காலங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , மருக்காலங்குளம் , வீ.கே.புதூர் , 627953 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
382 வீரகேரளம்புதூர் 0.280 சுரண்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் 0.280 சுரண்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் , சுரண்டை , வீ.கே.புதூர் , 627 859 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
383 வீரகேரளம்புதூர் அரசு இ-சேவை மையம் அரசு இ-சேவை மையம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், வீ.கே.புதூர் – 627 861 அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி