மூடு

தேர்தல்

பாராளுமன்ற தேர்தல்-2019-வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவு விவரங்கள்s
வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவு விவரங்கள் 2019
பாராளுமன்ற தேர்தல்-2014-வேட்பாளர்களின் தோ்தல் செலவு விவரங்கள்
பாராளுமன்ற தொகுதி
38-திருநெல்வேலி தொகுதி வேட்பாளர்களின் தோ்தல் செலவு விவரங்கள்(PDF 89KB)
37-தென்காசி தொகுதி வேட்பாளர்களின் தோ்தல் செலவு விவரங்கள்(PDF 62KB)
தொடர்முறை திருத்தம் 2019 தொடர்பான அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதி விவரங்கள்
படிவங்கள்
படிவம் 9 (PDF 8.86MB)
படிவம் 10 (PDF 2.99MB)
படிவம் 11 (PDF 6.12MB)
படிவம் 11 A (PDF 2.62MB)

வாக்குசாவடி நிலையம்
எண் சட்டமன்ற தொகுதி பெயா் வாக்குசாவடி நிலைய எண்ணிக்கை
219 சங்கரன்கோவில் 274
220 வாசுதேவநல்லுர் 271
221 கடையநல்லுர் 325
222 தென்காசி 326
223 ஆலங்குளம் 308
224 திருநெல்வேலி 308
225 அம்பாசமுத்திரம் 294
226 பாளையங்கோட்டை 268
227 நாங்குநேரி 299
228 இராதாபுரம் 306
மொத்தம் 2979

வாக்காளா்களின் வயது வாரியாக குறித்த விபரங்கள்
வயது வாரியாக தோராயமான மக்கள் தொகை (வயது வாரியாக விபரங்கள்) சதவீகிதத்தின் தோராயமான மக்கள் தொகை 01.01.2019 அன்று வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா்பட்டியலின்படி வாக்காளா்களின் எண்ணிக்கை மொத்த மக்கள் தொகையில் வாக்காளா் இடம் பெற்றுள்ள சதவீதம் வாக்காளாராக பதிவு செய்யப்பட்ட நபா்கள் சதவீதம் தோராயமான மக்கள் தொகை வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வாக்களா்கள் சதவீதம்
18-19 107495 3.15 54128 1.59 2.11 1.56
20-29 542790 15.90 522943 15.32 20.34 0.58
30-39 541224 15.85 576737 16.89 22.43 -1.04
40-49 466145 13.65 539523 15.80 20.98 -2.15
50-59 375606 11.00 403353 11.81 15.69 -0.81
60-69 274966 8.05 274309 8.03 10.67 0.02
70-79 177659 5.20 145309 4.26 5.65 0.94
80+ 85458 2.50 51473 1.51 2.00 0.99
மொத்தம் 2571343 75.31 2567775 75.20 99.86 0.11

பகுதி வாரியாக உள்ள வாக்குசாவடி அமைவிடம்
சட்டமன்ற தொகுதி எண் சட்டமன்ற தொகுதி பெயா் மொத்த பாகம் எண்கள் மொத்த வாக்குசாவடி நிலையம் 1 வாக்கு
சாவடி
2 வாக்கு
சாவடி
3 வாக்கு
சாவடி
4 வாக்கு
சாவடி
5 வாக்கு
சாவடி
5 வாக்கு
சாவடி
மற்றும் அதற்கு
மேற்பட்டது
மொத்த வாக்குசாவடி அமைவிடம்
219 சங்கரன்கோவில் 274 274 84 52 10 8 4 1 158
220 வாசுதேவநல்லுர் 271 271 78 49 14 9 3 1 153
221 கடையநல்லுர் 325 325 42 47 15 12 9 3 128
222 தென்காசி 326 326 47 52 23 8 6 1 137
223 ஆலங்குளம் 308 308 39 45 23 17 5 6 135
224 திருநெல்வேலி 308 308 70 46 16 9 4 1 146
225 அம்பாசமுத்திரம் 294 294 48 39 18 14 6 3 128
226 பாளையங்கோட்டை 268 268 29 25 18 6 5 12 95
227 நாங்குநேரி 299 299 92 49 13 11 5 0 170
228 இராதாபுரம் 306 306 46 50 16 11 5 5 133
மொத்தம் 2979 2979 575 453 166 105 50 33 1382

தொகுதி வாரியாக உள்ள வாக்காளா் மற்றும் புகைப்படத்துடன் கூடிய தற்போதைய பட்டியல்
தொகுதி எண் தொகுதி பெயா் மொத்த வாக்காளா்கள் புகைப்படத்துடன் கூடிய மொத்த வாக்காளா் பட்டியல் புகைப்படம் இல்லாதவைகள் % புகைப்படம் இல்லாதவைகள் மொத்த வாக்காளா் அடையாள அட்டை உள்ளவா்கள் எஞ்சிய வாக்காளா்கள் (வாக்காளா் அடையாள அட்டை அற்றவை) % எஞ்சிய வாக்காளா்கள் சமீபத்திய % வயது வாரியாக வாக்காளா் அடையாள அட்டை உள்ள பட்டியல்
219 சங்கரன்கோவில் 242359 242359 0 0 242359 0 0 100
220 வாசுதேவநல்லுர் 228850 228850 0 0 228850 0 0 100
221 கடையநல்லுர் 275033 275033 0 0 275033 0 0 100
222 தென்காசி 275321 275321 0 0 275321 0 0 100
223 ஆலங்குளம் 252321 252321 0 0 252321 0 0 100
224 திருநெல்வேலி 277989 277989 0 0 277989 0 0 100
225 அம்பாசமுத்திரம் 242139 242139 0 0 242139 0 0 100
226 பாளையங்கோட்டை 261180 261180 0 0 261180 0 0 100
227 நாங்குநேரி 256414 256414 0 0 256414 0 0 100
228 இராதாபுரம் 256169 256169 0 0 256169 0 0 100
மொத்தம் 2567775 2567775 0 0 2567775 0 0 100

இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் 26.03.2019 அன்று வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா்கள் விபரம்
வ.எண் பெயா் மொத்த வாக்குசாவடி நிலையம் மொத்த பாகம் மொத்த வாக்குசாவடி அமைவிடம் வாக்குசாவடி நிலை அலுவலா்கள் ஆண் பெண் மூன்றாம் பாலினம் மொத்தம்
219 சங்கரன்கோவில் 274 274 158 274 118256 124099 4 242359
220 வாசுதேவநல்லுர் 271 271 153 271 113191 115649 10 228850
221 கடையநல்லுர் 325 325 128 325 137143 137887 3 275033
222 தென்காசி 326 326 137 326 135604 139712 5 275321
223 ஆலங்குளம் 308 308 135 308 122978 129341 2 252321
224 திருநெல்வேலி 308 308 146 308 136140 141816 33 277989
225 அம்பாசமுத்திரம் 294 294 128 294 117630 124503 6 242139
226 பாளையங்கோட்டை 268 268 95 268 128178 132984 18 261180
227 நாங்குநேரி 299 299 170 299 127025 129385 4 256414
228 இராதாபுரம் 306 306 133 294 126380 129784 5 256169
மொத்தம் 2979 2979 1382 2979 1262525 1305160 90 2567775