மூடு

ஆவணங்கள்

அரசுத் துறை சம்பந்தபட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை தாங்கள் எளிதில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வகையில் கொடுத்துள்ளோம்.

மாவட்ட ஆ்ட்சித் தலைவர் அவர்கள்
திருநெல்வேலி மாவட்டம்

Filter Document category wise

பிரிக்க

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
வருவாய் கையேடு 24/04/2018 பார்க்க (821 KB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2009 – 2010 22/06/2018 பார்க்க (386 KB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2010 – 2011 24/04/2018 பார்க்க (464 KB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2011 – 2012 24/04/2018 பார்க்க (530 KB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2012- 2013 24/04/2018 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2013-2014 24/04/2018 பார்க்க (991 KB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2014-2015 24/04/2018 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2015-2016 24/04/2018 பார்க்க (8 MB)
தகவல் பெறும் உாிமைச்சட்டம் கையேடு 28/06/2018 பார்க்க (1 MB)
தகவல் பெறும் உாிமைச்சட்டம் வருவாய் 21/06/2018 பார்க்க (44 KB)