மூடு

குற்றாலம் கோவிலின் புகைப்படங்கள்

குற்றாலம் கோவிலின் புகைப்படங்கள்

அருவியின் பின்னனியில் கோபுரம்
படத்தைப் பார்க்க அருவியின் பின்புலத்தில் குற்றாலம் கோவிலின் கோபுரத் தோற்றம்
குழல்வாய்மொழி அம்பாள் கோவிலின் முழுத் தோற்றம்
படத்தைப் பார்க்க குழல்வாய் மொழி கோவிலின் முழுத் தோற்றம்