மூடு

வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் மானியத்தில் பெறுவதற்குான விண்ணப்பங்கள் இணையதளத்தில் பதிவு செய்திட தகவல்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/08/2020

வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் மானியத்தில் பெறுவதற்குான விண்ணப்பங்கள் இணையதளத்தில் பதிவு செய்திட தகவல். (PDF 75KB)