மூடு

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/04/2021
Work to be done at the Counting Centre

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம். (PDF 66KB)