மூடு

மின் விநியோகம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/07/2021
Review meeting on power supply and maintenance works

மின் விநியோகம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம். (PDF 31KB)