மூடு

மாவட்ட தொழில் வளர்ச்சிக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/07/2021
Consultative meeting for Business Development

மாவட்ட தொழில் வளர்ச்சிக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம். (PDF 71KB)
Consultative meeting for District Business Development