மூடு

நியமிக்கப்பட்டுள்ள நுண்பார்வையாளர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/02/2022
Advisory Meeting done with Micro observers

நியமிக்கப்பட்டுள்ள நுண்பார்வையாளர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 27KB)