மூடு

நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்கள்

View MLAs Details

நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்கள் விபரம்
வ.எண் நாடாளுமன்ற தொகுதியின் எண் மற்றும் பெயர் உறுப்பினரின் பெயர் கட்சியின் பெயர் முகவரி
1 38-திருநெல்வேலி திரு.S.ஞானதிரவியம் திமுக திரு.S.ஞானதிரவியம்