மூடு

தேர்தல் – தொடர் திருத்தம்

தொடர் திருத்தம் – 2023
வ.எண். மாதம் சேர்த்தல் நீக்கல் திருத்தம்
1 ஜனவரி (PDF 60KB) (PDF 74KB) (PDF 64KB)
2 பிப்ரவரி (PDF 181KB) (PDF 161KB) (PDF 152KB)
தொடர் திருத்தம் – 2022
வ.எண். மாதம் சேர்த்தல் நீக்கல் திருத்தம்
1 ஜனவரி (PDF 76KB) (PDF 38KB) (PDF 53KB)
2 பிப்ரவரி (PDF 103KB) (PDF 123KB) (PDF 56KB)
3 மார்ச் (PDF 104KB) (PDF 407KB) (PDF 54KB)
4 ஏப்ரல் (PDF 98KB) (PDF 856KB) (PDF 64KB)
5 மே (PDF85KB) (PDF443KB) (PDF60KB)
6 ஜூன் (PDF 64KB) (PDF 148KB) (PDF 53KB)
7 ஜூலை (PDF 69KB) (PDF 120KB) (PDF 54KB)
8 ஆகஸ்ட் (PDF 65KB) (PDF 83KB) (PDF 51KB)
9 செப்டம்பர் (PDF 84KB) (PDF 122KB) (PDF 52KB)
10 அக்டோபர் (PDF 94KB) (PDF 373KB) (PDF 71KB)
11 நவம்பர் (PDF 186KB) (PDF 104KB) (PDF 67KB)
12 டிசம்பர் (PDF 1.14MB) (PDF 351KB) (PDF 299KB)