மூடு

இயற்கை வேளாண்மை விளைப்பொருட்களுக்கான அங்காடிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/01/2022
District Collector inaugurated the Organic Agricultural products shops.

இயற்கை வேளாண்மை விளைப்பொருட்களுக்கான அங்காடிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்கள். (PDF 27KB)
District Collector inaugurated the Organic Agricultural products shops